…met meer aandacht in het hier en nu…

…met meer aandacht in het hier en nu…

…met meer aandacht in het hier en nu…

Villa Uitzicht

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem
023- 7510341
info@villauitzicht.nl
www.villauitzicht.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Villa Uitzicht: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Villa Uitzicht B.V., gevestigd te (2015 CK) Haarlem, aan de Zijlweg 19 ( KVK nummer: 27324478, website: www.villauitzicht.nl, e-mailadres: info@villauitzicht.nl, telefoonnummer 023751 03 41).
 2. Opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft aan Villa Uitzicht, welke opdracht kanzien op een behandeling van die partij zelf of van een ondergeschikte van die partij.
 3. Cliënt: de partij, waaronder in voorkomende gevallen ook Opdrachtgever kan wordenverstaan, tot wie de dienstverlening zich feitelijk richt.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Villa Uitzicht tot stand komt aangaande de dienstverlening door Villa Uitzicht dat onder meer ziet op verzuimpreventie, re-integratie, psychotherapie of psychologische behandeling,mindfulness training, lichaamsgerichte coaching en/of andere diensten van VillaUitzicht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, toepasselijk op alle offertes van en Overeenkomsten met Villa Uitzicht.
 2. In geval van strijdigheid tussen Overeenkomst en deze algemene voorwaardenprevaleert de Overeenkomst.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen intact. De nietige of vernietigde bepaling wordt, zo nodig in redelijk overleg, vervangen door een bepaling, die destrekking het dichtst benadert. Partijen zijn gehouden tot dit redelijk overleg.
 4. Op de overeenkomst zijn ook de gedrags- en beroepsregels van toepassing waaraan de medewerkers van Villa Uitzicht of door haar ingeschakelde derden zijn gebonden. Die regels en een eventueel beroep daar op door (medewerkers van) Villa Uitzicht ofdoor haar ingeschakelde derden worden zonder meer door Opdrachtgever en Cliënt gerespecteerd.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens ten behoeve van de medewerkers van VillaUitzicht of door haar ingeschakelde derden van toepassing op de Overeenkomst,waardoor zij zelf zonodig door de bepaling uit te leggen als een derdenbeding een rechtstreeks beroep op de algemene voorwaarden kunnen doen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een door Villa Uitzicht uitgebrachte offerte of gedaan aanbod is vrijblijvend.
 2. Fouten of onduidelijkheden in een aanbod of offerte van Villa Uitzicht zullen zo spoedig mogelijk worden hersteld doch scheppen geen aansprakelijkheid voor VillaUitzicht.
 3. De Overeenkomst kom tot stand door een schriftelijk akkoord door de opdrachtgever.

Artikel 4  Duur van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of anders uit de aard van de werkzaamheden volgt.
 2. Indien uit de Overeenkomst blijkt dat de dienstverlening bestaat uit meerdere individuele behandelsessies, geldt de Overeenkomst voor bepaalde tijd tot de laatste sessie. In dat geval hebben uitsluitend de Cliënt en Villa Uitzicht het recht de Overeenkomst per direct tussentijds op te zeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen en zonder dat de opzeggende partij daardoor schadeplichtig wordt.
 3. Indien een duurovereenkomst is aangegaan, met een minimale duur van een jaar,wordt de duurovereenkomst bij het verstrijken van de termijn telkens automatischen stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar, tenzij de duurovereenkomst tijdigvoor het verstrijken van de lopende termijn is opgezegd. Opzegging dient tegebeuren bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Villa Uitzicht kan een duurovereenkomst als bedoeld in het voorgaande lid te allentijde tussentijds opzeggen indien Villa Uitzicht van mening is dat zichomstandigheden voor doen die er toe kunnen leiden dat ongewijzigde instandhoudingvan de overeenkomst niet van haar kan worden verlangd.
 5. Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever, heeft VillaUitzicht recht op hetgeen Opdrachtgever aan Villa Uitzicht verschuldigd zou zijn tot het moment dat de Overeenkomst wel rechtsgeldig zou zijn geëindigd.

Artikel 5 Prijzen en betaling

 1. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten zoals reis- enverblijfskosten die door de Villa Uitzicht in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte ofOvereenkomst is bepaald.
 2. Villa Uitzicht is gerechtigd overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen conform het laatste consumenten indexcijfer CBS.3. Facturen van Villa Uitzicht dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen nadagtekening van de factuur te worden betaald, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling, is Villa Uitzichtzonder nadere ingebrekestelling gerechtigd haar werkzaamheden vanaf devervaltermijn van de factuur op te schorten zonder dat Villa Uitzicht daardoorschadeplichtig wordt.
 3. Opdrachtgever is ten aanzien van een betalingsverplichting niet gerechtigd totverrekening. Evenmin kan opdrachtgever een beroep op opschorting doen, tenzijsprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Villa Uitzicht.
 4. Vanaf het moment dat de betalingstermijn van een factuur is verstreken zonder datbetaling van die factuur heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever in verzuim tot dedag der algehele voldoening. Over de periode van verzuim is Opdrachtgever jegensVilla Uitzicht 1,5% vertragingsrente over het factuurbedrag per maand verschuldigd.Indien de wettelijke vertragingsrente hoger is dan 1,5% per maand, is Opdrachtgever de wettelijke vertragingsrente over het factuurbedrag verschuldigd.
 5. Zodra Opdrachtgever in verzuim raakt ten aanzien van een betalingsverplichting, is Villa Uitzicht gerechtigd tot incassering over te gaan en is Opdrachtgever direct gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van Villa Uitzicht, te stellen op 15% van de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, te allen tijde met een minimumbedrag van € 150,– (exclusief BTW).
 6. Indien betaling van een factuur in rechte van een Opdrachtgever wordt afgedwongen, is Opdrachtgever tevens gehouden alle kosten van Villa Uitzicht te vergoeden waaronder mede begrepen de totale kosten van rechtsbijstand van VillaUitzicht.
 7. Villa Uitzicht is te allen tijde gerechtigd zekerheid te verlangen van Opdrachtgever ter zake de nakoming van haar betalingsverplichting.
 8. Indien afwijkende betaalafspraken gelden, zoals bijvoorbeeld betaling door een zorgverzekeraar of door middel van subsidie, dient dit uitdrukkelijk uit de Overeenkomst te blijken. Het is aan de Opdrachtgever of Cliënt om te beoordelen of bepaalde diensten onder de zorgverzekering kunnen worden gebracht van de Cliënt. Indien afwijkende betaalafspraken gelden, blijft Opdrachtgever evenwel in staan voor de betaling van het honorarium van Villa Uitzicht.
 9. Voor elke betalingsverplichting jegens Villa Uitzicht strekt de administratie van Villa Uitzicht tot bewijs.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Villa Uitzicht voert de Overeenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen uit.
 2. De verplichting van Villa Uitzicht op grond van de Overeenkomst is te allen tijde een inspanningsverplichting.
 3. Indien Villa Uitzicht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst termijnen noemt, gelden die termijnen altijd bij benadering.
 4. De dienstverlening van Villa Uitzicht bestaat over het algemeen uit meerdere sessies. Een traject bij Villa Uitzicht vangt in beginsel aan met een intakegesprek waarinonder andere het traject in kaart kan worden gebracht en afspraken kunnen worden gemaakt over de behandeling.
 5. Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst kunnen worden verricht op delocatie van de Opdrachtgever. In dat geval draagt de Opdrachtgever er op eigenkosten zorg voor dat de werkzaamheden op de locatie kunnen worden verricht en inredelijkheid voor door Villa Uitzicht gewenste faciliteiten, zoals spreekkamer of hulpmiddelen.
 6. Opdrachtgever geeft gehoor aan redelijke instructies van Villa Uitzicht verstrekt inhet kader van de Overeenkomst. Op eerste verzoek van Villa Uitzicht verleent Opdrachtgever en Cliënt medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Villa Uitzicht is onbeperkt gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken.
 8. Indien een behandelaar aan wie een bepaalde opdracht persoonlijk is verstrekt langer dan twee weken afwezig is – behoudens in geval van vakantie – draagt Villa Uitzicht zorg voor adequate vervanging van die persoon, met welke vervanger Opdrachtgever instemt, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor van Opdrachtgever niet kan worden gevergd met de vervanger in te stemmen.
 9. Ook indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon van Villa Uitzicht, is die persoon of Villa Uitzicht bevoegd anderen bij de uitvoering van die opdracht te betrekken. Toepasselijkheid van artikel 7:409 BW is uitgesloten.

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
 • 023 - 751 0341

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
 • 023 - 751 0341

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
 • 023 - 751 0341
Agenda  |  Nieuws  |  Voorwaarden  |   Contact
Agenda  |  Nieuws  |  Voorwaarden  |   Contact
Agenda  |  Nieuws  |  Voorwaarden  |   Contact