Ons aanbod


Re-integratie & regie

Om medewerkers weer duurzaam te laten herstellen en re-integreren worden trajecten op maat gemaakt. Er komt een plan om de bron van de uitval aan te pakken waarbij zowel de lichamelijke belevingsaspecten van bijvoorbeeld stress als de cognitieve aspecten aangepakt worden. De medewerker wordt geactiveerd en geleerd om weer zelf de regie in handen te nemen en te houden.

Ons aanbodPREVENTIE

Wij zijn van mening dat vroegsignalering van (dreigende) stressklachten essentieel is bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Onderzoek toont aan dat verzuimkosten daarmee worden gereduceerd en productieverlies wordt beperkt. Wij bieden een breed aanbod van interventies die gericht zijn op het voorkomen en beperken van uitval door psychische klachten op het werk.

Blended eHealth care

Onze Blended eHealth care is zeer toegankelijk en biedt laagdrempelige ondersteuning voor werknemers met uiteenlopende vraagstukken en/of milde klachten. De kracht ligt in online ondersteuning in combinatie met het flexibele contact met een coach. Dit contact kan face-to-face, maar ook screen-to-screen, telefonisch of via email zijn en is afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de werknemer. Alles op een veilige manier waarin privacy gewaarborgd is. Juist door het contact met de coach wordt de kans op het volledig doorlopen van een eHealth module vergroot en daarmee de kans op een succesvolle gedragsverandering verhoogd. Onze coaches zijn getraind in de modules en nemen in de ondersteuning een faciliterende, motiverende en positieve houding aan. Het doel van deze houding is uitval te voorkomen en zelfmanagement en empowerment te bevorderen. Deze ondersteuning wordt wereldwijd aangeboden.

Keuringen/Diagnostiek

Aanstellingskeuringen
Wij zijn met name gespecialiseerd in klinisch psychologisch onderzoek bij mensen die werkzaam zijn in risicoberoepen (w.o. geüniformeerde hulpverleners en vliegers). Dit laatste betreft een gespecialiseerde vorm van persoonlijkheidsonderzoek, gericht op de taxatie van zowel de momentane stresstolerantie als de belastbaarheid bij het functioneren onder de beoogde condities op langere termijn. Een dergelijke predictie wordt in een regulier psychologisch onderzoek niet geleverd en dat is ook de reden waarom diverse bedrijven gebruik maken van onze diensten.

Periodiek psychologische keuringen
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de periodieke monitoring van personeel. Dergelijke monitoring is gericht op vroege detectie van psycho-emotionele disbalans bij personeel werkzaam in risicoberoepen.

Traumaopvang/Behandeling

Crisisopvang
Wij leveren een onmiddellijke opvang na traumatiserende incidenten, gericht op het voorkomen van latere psycho-emotionele ontregeling. Centraal staan: voorlichting, het normaliseren van persoonlijke reactiewijzen en de uitwisseling van beslissende ervaringen. In de regel zal de opvang binnen 12 à 24 uur verzorgd kunnen worden. Speciale regelingen ten behoeve van risicovolle ondernemingen zijn mogelijk. De opvang kan in dat geval binnen maximaal 3 uur op locatie in Nederland gegarandeerd worden.

EPHBO
Eerste Psychische Hulp Bij Ongelukken is een aparte categorie binnen onze dienstverlening:

 • snelle, zo onmiddellijk mogelijke opvang, liefst binnen 24 uur. Latere opvang is niet zinloos en wordt zelfs af en toe bepleit in verband met het mogelijk sensitiserend effect van (te) snelle opvang, maar onmiddellijke aandacht biedt de betrokken werknemers een in de regel zeer gewaardeerde ‘holding’ vanuit de werkgever. Bij deskundige toepassing werkt snelle interventie sterk preventief ten aanzien van latere ontregeling en disfunctionele schuldgevoelens, zoals die in reactie op een ramp of incident met name ook bij leidinggevenden kunnen ontstaan.
 • faciliteren van tot op dat moment geblokkeerde emotionele reacties. Normaliseren van de uitingen. Voorlichting over de te verwachten sensaties en symptomen.
 • crisisinterventie, suïcidepreventie.
 • eerste diagnostiek met oog op mogelijke verwijzing naar reguliere GGZ-circuit.
 • indien noodzakelijk: planning follow-up ter preventie van eventuele verwerkingsstoornissen.

Stafbegeleiding
Begeleiding bij het hanteren van de interne en externe consequenties van de schokkende gebeurtenis. Wij voorzien in begeleiding van leidinggevende(n) t.b.v. de omgang met werknemers, familieleden, eventuele nabestaanden, de klantorganisatie, media en hulpdiensten.

Trainingen/Coaching

Groepscursus Inzicht in Stress
De groepscursus ‘Inzicht in Stress’ is bedoeld voor mensen met stressgerelateerde klachten, zoals overspannenheid en burnout. Ook kan de cursus preventief ingezet worden, als er sprake is van een beginstadium van dergelijke klachten. In deze cursus van drie bijeenkomsten krijgt men inzicht in de oorzaken van zijn of haar (te) hoge stressniveau. Ook worden er al direct een paar praktische manieren aangeleerd om stress hanteerbaarder te maken.
De cursus Inzicht is Stress hoort bij de beginfase van de behandeling bij Villa Uitzicht. De inzichten die men in de cursus opdoet, kunnen gebruikt worden om richting te bepalen voor de rest van het traject. Hierdoor kan de (individuele) behandeling sneller en effectiever verlopen.

Workshop/Lezing Stresspreventie op maat
In samenspraak samen te stellen met thema’s als: recente ontwikkelingen rondom aanpak van stress, do’s en don’ts, vergroten van de individuele belastbaarheid, stresstypen, handvatten voor verlagen stressniveau, sociale (on)veiligheid op de werkvloer, welbevinden en productiviteit van werknemers, bevorderen van onderlinge communicatie, feedbackregels en communicatie met en door leidinggevenden. Het kan geschikt zijn als aftrap en om werknemers te motiveren deel te nemen aan de kleinere workshops.

Training Stress management voor werknemers
Preventieve training om stress signalen te leren herkennen, de individuele belastbaarheid te vergroten en handvatten te krijgen om het stressniveau te verlagen of aanvaardbaar te houden. Wetenschappelijke bevindingen en praktische tips komen aan bod.

Training Stress management voor leidinggevenden
Preventieve training, toegespitst op leidinggevenden, om stress signalen bij zichzelf te leren herkennen, de individuele belastbaarheid te vergroten en handvatten te krijgen om het stressniveau te verlagen of aanvaardbaar te houden. Wetenschappelijke bevindingen en praktische tips komen aan bod.

Begeleide staf intervisie – intervisie voor managers
Begeleide intervisie is een methode waarbij met behulp van een vaste intervisor(en) op methodische wijze een reflectiemoment gecreëerd wordt bij leidinggevenden/managers.
De focus van de intervisie wordt in samenspraak bepaald, de duur is circa een jaar, de frequentie (twee)maandelijks.
Door het hanteren van een juiste, open vraagstelling, analyse en advisering wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, communicatie, samenwerking, organisatie, leervragen en persoonlijk handelen. Het is bekend dat het effect hiervan vaak beduidend groter is dan een eenmalige cursus of visitatie. Tarief is per trainer bij max. 8 deelnemers. Bij meer deelnemers komt er een trainer bij.

Mental balance scan
Een coachingsgesprek van 2 uur waarin aan de hand van twee gangbare modellen in combinatie met positieve psychologie overzicht en richting wordt gegeven aan het werkende leven.

Coaching your life
Gericht op 5 thema’s: Leefstijl, omgaan met Gevoelens, balans Body & Mind, Sociaal contact/communicatie en Ontspanning. Per sessie komt 1 thema aan bod en wordt een concreet doel geformuleerd voor het betreffende thema. Van de werknemer wordt verwacht hiermee actief op het werk mee aan de slag te gaan. In het actieplan voor de langere termijn wordt de werksituatie meegenomen. In de follow-up sessie worden de vorderingen geëvalueerd.

Training ‘Building Selfconfidence’
Training om zelfvertrouwen te vergroten en een positievere kijk op jezelf te ontwikkelen.

Leefstijltraining
Bekend is dat overgewicht, alcohol, roken en weinig bewegen belangrijke risicofactoren zijn voor verzuim. In deze training zal actief gewerkt worden aan de mogelijkheden en manieren om tot gewenste gedragsverandering te komen.

Training ‘Vermoeide Helden’
Voor oudere werknemers die moeite hebben met veranderingen binnen de organisatie.

Training ‘Servicegericht begrenzen’
Groepstraining voor dienstverlenende beroepen om effectiever te leren communiceren op de werkvloer. Wat zijn valkuilen en patronen van de werknemer? Hoe kan de werknemer, op zijn/haar eigen manier, assertief zijn en goede service verlenen?

Werkgerichte coaching
Coaching gericht op werkvraagstukken

Mediation
Bij geschillen op de werkvloer

WerkVermogensMonitor

Vroegsignalering van dreigende psychische uitval is essentieel bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van werknemers. We maken voor de vroegsignalering gebruik van de WerkVermogensMonitor® die door PreventNed is ontwikkeld. Met deze methode is uitval te voorspellen én te voorkomen. De methode geeft inzicht in het werkvermogen van medewerkers. Door begeleiding wordt het werkvermogen geoptimaliseerd en langdurige uitval en mogelijke arbeidsongeschiktheid voorkomen. Villa Uitzicht verzorgt ook activiteiten op locatie die gericht zijn op het bevorderen van vitaliteit en welzijn van werknemers.

Training stress management

Meer leren over wat stress is, hoe het kan ontstaan binnen een organisatie en op welke manier stress management toegepast kan worden? Of hoe medewerkers met stress het beste begeleid kunnen worden? In deze training wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar stress. Aspecten in de werksituatie, de thuissituatie en in de persoon zelf die een oorzaak kunnen zijn voor het ontstaan van stress. Er zijn oefeningen en praktische handvatten beschikbaar. Na deze training is er zicht op het wegnemen van stressoorzaken, vergroten van individuele belastbaarheid en leren omgaan met stress.

Maatwerkprogramma`s

Het verzorgen van maatwerkprogramma’s gericht op de vitaliteit van teams. Programma’s kunnen worden ingericht op het niveau van zowel werknemers als op het niveau van leidinggevenden (managementteams of directies).

“Bij Villa Uitzicht komt alles bij elkaar:
preventie, re-integratie en onderhoud”

Ons aanbod


PREVENTIE

Wij zijn van mening dat vroegsignalering van (dreigende) stressklachten essentieel is bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Onderzoek toont aan dat verzuimkosten daarmee worden gereduceerd en productieverlies wordt beperkt. Wij bieden een breed aanbod van interventies die gericht zijn op het voorkomen en beperken van uitval door psychische klachten op het werk.

Blended eHealth care

Onze Blended eHealth care is zeer toegankelijk en biedt laagdrempelige ondersteuning voor werknemers met uiteenlopende vraagstukken en/of milde klachten. De kracht ligt in online ondersteuning in combinatie met het flexibele contact met een coach. Dit contact kan face-to-face, maar ook screen-to-screen, telefonisch of via email zijn en is afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de werknemer. Alles op een veilige manier waarin privacy gewaarborgd is. Juist door het contact met de coach wordt de kans op het volledig doorlopen van een eHealth module vergroot en daarmee de kans op een succesvolle gedragsverandering verhoogd. Onze coaches zijn getraind in de modules en nemen in de ondersteuning een faciliterende, motiverende en positieve houding aan. Het doel van deze houding is uitval te voorkomen en zelfmanagement en empowerment te bevorderen. Deze ondersteuning wordt wereldwijd aangeboden.

Keuringen/Diagnostiek

Aanstellingskeuringen
Wij zijn met name gespecialiseerd in klinisch psychologisch onderzoek bij mensen die werkzaam zijn in risicoberoepen (w.o. geüniformeerde hulpverleners en vliegers). Dit laatste betreft een gespecialiseerde vorm van persoonlijkheidsonderzoek, gericht op de taxatie van zowel de momentane stresstolerantie als de belastbaarheid bij het functioneren onder de beoogde condities op langere termijn. Een dergelijke predictie wordt in een regulier psychologisch onderzoek niet geleverd en dat is ook de reden waarom diverse bedrijven gebruik maken van onze diensten.

Periodiek psychologische keuringen
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de periodieke monitoring van personeel. Dergelijke monitoring is gericht op vroege detectie van psycho-emotionele disbalans bij personeel werkzaam in risicoberoepen.

Traumaopvang/Behandeling

Crisisopvang
Wij leveren een onmiddellijke opvang na traumatiserende incidenten, gericht op het voorkomen van latere psycho-emotionele ontregeling. Centraal staan: voorlichting, het normaliseren van persoonlijke reactiewijzen en de uitwisseling van beslissende ervaringen. In de regel zal de opvang binnen 12 à 24 uur verzorgd kunnen worden. Speciale regelingen ten behoeve van risicovolle ondernemingen zijn mogelijk. De opvang kan in dat geval binnen maximaal 3 uur op locatie in Nederland gegarandeerd worden.

EPHBO
Eerste Psychische Hulp Bij Ongelukken is een aparte categorie binnen onze dienstverlening:

 • snelle, zo onmiddellijk mogelijke opvang, liefst binnen 24 uur. Latere opvang is niet zinloos en wordt zelfs af en toe bepleit in verband met het mogelijk sensitiserend effect van (te) snelle opvang, maar onmiddellijke aandacht biedt de betrokken werknemers een in de regel zeer gewaardeerde ‘holding’ vanuit de werkgever. Bij deskundige toepassing werkt snelle interventie sterk preventief ten aanzien van latere ontregeling en disfunctionele schuldgevoelens, zoals die in reactie op een ramp of incident met name ook bij leidinggevenden kunnen ontstaan.
 • faciliteren van tot op dat moment geblokkeerde emotionele reacties. Normaliseren van de uitingen. Voorlichting over de te verwachten sensaties en symptomen.
 • crisisinterventie, suïcidepreventie.
 • eerste diagnostiek met oog op mogelijke verwijzing naar reguliere GGZ-circuit.
 • indien noodzakelijk: planning follow-up ter preventie van eventuele verwerkingsstoornissen.

Stafbegeleiding
Begeleiding bij het hanteren van de interne en externe consequenties van de schokkende gebeurtenis. Wij voorzien in begeleiding van leidinggevende(n) t.b.v. de omgang met werknemers, familieleden, eventuele nabestaanden, de klantorganisatie, media en hulpdiensten.

Trainingen/Coaching

Groepscursus Inzicht in Stress
De groepscursus ‘Inzicht in Stress’ is bedoeld voor mensen met stressgerelateerde klachten, zoals overspannenheid en burnout. Ook kan de cursus preventief ingezet worden, als er sprake is van een beginstadium van dergelijke klachten. In deze cursus van drie bijeenkomsten krijgt men inzicht in de oorzaken van zijn of haar (te) hoge stressniveau. Ook worden er al direct een paar praktische manieren aangeleerd om stress hanteerbaarder te maken. De cursus Inzicht is Stress hoort bij de beginfase van de behandeling bij Villa Uitzicht. De inzichten die men in de cursus opdoet, kunnen gebruikt worden om richting te bepalen voor de rest van het traject. Hierdoor kan de (individuele) behandeling sneller en effectiever verlopen.

Workshop/Lezing Stresspreventie op maat
In samenspraak samen te stellen met thema’s als: recente ontwikkelingen rondom aanpak van stress, do’s en don’ts, vergroten van de individuele belastbaarheid, stresstypen, handvatten voor verlagen stressniveau, sociale (on)veiligheid op de werkvloer, welbevinden en productiviteit van werknemers, bevorderen van onderlinge communicatie, feedbackregels en communicatie met en door leidinggevenden. Het kan geschikt zijn als aftrap en om werknemers te motiveren deel te nemen aan de kleinere workshops.

Training Stress management voor werknemers
Preventieve training om stress signalen te leren herkennen, de individuele belastbaarheid te vergroten en handvatten te krijgen om het stressniveau te verlagen of aanvaardbaar te houden. Wetenschappelijke bevindingen en praktische tips komen aan bod.

Training Stress management voor leidinggevenden
Preventieve training, toegespitst op leidinggevenden, om stress signalen bij zichzelf te leren herkennen, de individuele belastbaarheid te vergroten en handvatten te krijgen om het stressniveau te verlagen of aanvaardbaar te houden. Wetenschappelijke bevindingen en praktische tips komen aan bod.

Begeleide staf intervisie – intervisie voor managers
Begeleide intervisie is een methode waarbij met behulp van een vaste intervisor(en) op methodische wijze een reflectiemoment gecreëerd wordt bij leidinggevenden/managers.
De focus van de intervisie wordt in samenspraak bepaald, de duur is circa een jaar, de frequentie (twee)maandelijks.
Door het hanteren van een juiste, open vraagstelling, analyse en advisering wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, communicatie, samenwerking, organisatie, leervragen en persoonlijk handelen. Het is bekend dat het effect hiervan vaak beduidend groter is dan een eenmalige cursus of visitatie. Tarief is per trainer bij max. 8 deelnemers. Bij meer deelnemers komt er een trainer bij.

Mental balance scan
Een coachingsgesprek van 2 uur waarin aan de hand van twee gangbare modellen in combinatie met positieve psychologie overzicht en richting wordt gegeven aan het werkende leven.

Coaching your life
Gericht op 5 thema’s: Leefstijl, omgaan met Gevoelens, balans Body & Mind, Sociaal contact/communicatie en Ontspanning. Per sessie komt 1 thema aan bod en wordt een concreet doel geformuleerd voor het betreffende thema. Van de werknemer wordt verwacht hiermee actief op het werk mee aan de slag te gaan. In het actieplan voor de langere termijn wordt de werksituatie meegenomen. In de follow-up sessie worden de vorderingen geëvalueerd.

Training ‘Building Selfconfidence’
Training om zelfvertrouwen te vergroten en een positievere kijk op jezelf te ontwikkelen.

Leefstijltraining
Bekend is dat overgewicht, alcohol, roken en weinig bewegen belangrijke risicofactoren zijn voor verzuim. In deze training zal actief gewerkt worden aan de mogelijkheden en manieren om tot gewenste gedragsverandering te komen.

Training ‘Vermoeide Helden’
Voor oudere werknemers die moeite hebben met veranderingen binnen de organisatie.

Training ‘Servicegericht begrenzen’
Groepstraining voor dienstverlenende beroepen om effectiever te leren communiceren op de werkvloer. Wat zijn valkuilen en patronen van de werknemer? Hoe kan de werknemer, op zijn/haar eigen manier, assertief zijn en goede service verlenen?

Werkgerichte coaching
Coaching gericht op werkvraagstukken

Mediation
Bij geschillen op de werkvloer

WerkVermogensMonitor

Vroegsignalering van dreigende psychische uitval is essentieel bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van werknemers. We maken voor de vroegsignalering gebruik van de WerkVermogensMonitor® die door PreventNed is ontwikkeld. Met deze methode is uitval te voorspellen én te voorkomen. De methode geeft inzicht in het werkvermogen van medewerkers. Door begeleiding wordt het werkvermogen geoptimaliseerd en langdurige uitval en mogelijke arbeidsongeschiktheid voorkomen. Villa Uitzicht verzorgt ook activiteiten op locatie die gericht zijn op het bevorderen van vitaliteit en welzijn van werknemers.

Training stress management

Meer leren over wat stress is, hoe het kan ontstaan binnen een organisatie en op welke manier stress management toegepast kan worden? Of hoe medewerkers met stress het beste begeleid kunnen worden? In deze training wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar stress. Aspecten in de werksituatie, de thuissituatie en in de persoon zelf die een oorzaak kunnen zijn voor het ontstaan van stress. Er zijn oefeningen en praktische handvatten beschikbaar. Na deze training is er zicht op het wegnemen van stressoorzaken, vergroten van individuele belastbaarheid en leren omgaan met stress.

Maatwerkprogramma`s

Het verzorgen van maatwerkprogramma’s gericht op de vitaliteit van teams. Programma’s kunnen worden ingericht op het niveau van zowel werknemers als op het niveau van leidinggevenden (managementteams of directies).

“Bij Villa Uitzicht komt alles bij elkaar:
preventie, re-integratie en onderhoud”

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
 • 023 - 751 0341

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
 • 023 - 751 0341

Informatiebeveiliging

Villa Uitzicht hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn!

Villa Uitzicht B.V.

Zijlweg 199
2015 CK Haarlem

KvK 27324478
BTW NL819810393B01

Hulp en advies

Altijd bereikbaar
 • 023 - 751 0341
Agenda  |  Nieuws  |  LinkedIn  |  Contact

Agenda  |  Nieuws  |  LinkedIn  |   Contact

Agenda  |  Nieuws  |  LinkedIn  |   Contact